سیستم های کنترل تردد

کنترلرهای هوشمند جهت ثبت وقایع ورود و خروج و ارتباط با نرم افزار جهت گزارشگیری

سیستم پردازش تصویر برای تشخیص ارقام پلاک خودروها

سیستمهای متنوع جامع حضور و غیاب با امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مختلف

nedapex copy2